Porcilis Ery+Parvo

NAZIV PROIZVODA

Porcilis Ery + Parvo


VRSTA

Svinje


TIP VMP

Cjepivo. Suspenzija za injekciju.


INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju krmača i nazimica kako bi se spriječili klinički znakovi vrbanca uzrokovanog svim važnijim serotipovima Erysipelothrix rhusiopathiae (serotip 1 i 2) te da se spriječe ili umanje uginuća i klinički znakovi parvovirusne infekcije embrija i fetusa.

Erysipelothrix rhusiopathiae: početak imunosti: 3 tjedna nakon cijepljenja
trajanje imunosti: 6 mjeseci
Parvovirus svinja: trajanje imunosti: 12 mjeseci.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za svinje; inaktivirana virusna i inaktivirana bakterijska cjepiva, parvovirus svinja + Erysipelothrix rhusiopathiae

ATCvet kod: QI09AL01

Djelatne tvari su lizirane bakterijske stanice Erysipelothrix rhusiopathiae soj M2 (serotip 2) i inaktivirani parvovirus svinja soj 014.
Za aktivnu imunizaciju krmača i nazimica kako bi se spriječili klinički znakovi vrbanca te da se spriječe ili umanje uginuća i klinički znakovi parvovirusne infekcije embrija i fetusa.
Antigeni su inkorporirani u vodeni adjuvans na bazi tokoferola kako bi se poboljšalo produženo stimuliranje imuniteta.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 50ml