Nobivac®Rabies

NAZIV PROIZVODA

Nobivac®Rabies


VRSTA

Psi, mačke, goveda, konji, ovce, koze, lisice, tvorovi


TIP VMP

Aktivna imunizacija zdravih pasa, mačaka, goveda, konja, ovaca, koza, lisica i tvorova protiv bjesnoće.


INDIKACIJE

Aktivna imunizacija zdravih pasa, mačaka, goveda, konja, ovaca, koza, lisica i tvorova protiv bjesnoće.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska skupina: inaktivirano virusno cjepivo protiv bjesnoće
ATCvet kod: QI07AA02

Nobivac Rabies sadrži virus bjesnoće soj Pasteur RIV koji je uzgojen (umnožen) na staničnoj kulturi bubrega mladih hrčaka (BHK21, baby hamster kidney), inaktiviran beta­ propiolaktonom te adsorbiran na aluminijev fosfat.
U imuniziranih životinja cjepivo Nobivac Rabies (inaktivirani antigen) potiče tvorbu specifičnih protutijela za virus bjesnoće. Imunosni odziv javi se približno 2-3 tjedna nakon cijepljenja, a životinje su zaštićene od bjesnoće najmanje 12 mjeseci (ovca, koza, tvor, lisica), 24 mjeseca (konj, govedo) te 36 mjeseci (pas, mačka).


DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 10ds