Nobilis AE+POX

NAZIV PROIZVODA

Nobilis AE + Pox

VRSTA

Kokoš (pomladak konzumnih i rasplodnih nesilica) i puran

TIP VMP

Cjepivo: liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za kokoši i purane

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija podmlatka konzumnih i rasplodnih nesilica (pilenke) te purana protiv avijarnog encefalomijelisa (epidemički tremor) i boginja peradi.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za ptice, živo virusno cjepivo za domaću perad.
ATCvet kod: QI01AA05
Živi virus avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143
Živi virus boginja peradi, soj Gibbs.

DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 100 ml