Metricure

NAZIV PROIZVODA

Metricure, 500 mg

VRSTA

Govedo (krave)

TIP VMP

Intrauterina suspenzija, za krave

INDIKACIJE

VMP je namijenjen liječenju subakutnih i kroničnih endometritisa u krava (najviše 14 dana nakon teljenja), uzrokovanih s bakterijama osjetljivim na cefapirin.
Metricure se također može primijeniti u slučaju ponovnog pripuštanja (više od tri neuspješna osjemenjivanja), ako se potvrdi da je bakterijska infekcija uzrok problema s plodnošću.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antiinfekcijski lijekovi i antiseptici za intrauterinu primjenu, antibakterijski lijekovi, cefapirin
ATCvet kod: QG51AX02.

DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 10 injektora