Cobactan LC

NAZIV PROIZVODA

Cobactan LC 15x1inj


VRSTA

Preživači, goveda


TIP VMP

Intramamarna mast, za krave u laktaciji.


INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje kravama u laktaciji u svrhu liječenja kliničkih mastitisa uzrokovanih sljedećim bakterijama osjetljivim na cefkvinom: Streptococcus uberis, S. dysgalactiae, Staphylococcus aureus i Escherichia coli.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibakterijske tvari za intramamarnu primjenu, cefalosporini četvrte generacije
ATCvet kod: QJ51DE90

DOSTUPNA PAKIRANJA

Kartonska kutija s 15 intramamarnih štrcaljki i pojedinačno zapakirane higijenske maramice s izopropilnim alkoholom za čišćenje sisa u višeslojnim vrećicama (papir/aluminij/kopolimer).